Facebook Pixel

Regulamin Newslettera

Regulamin świadczenia usług Newsletter

POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści o charakterze promocyjno-marketingowym drogą poczty elektronicznej lub poprzez powiadomienia telefoniczne typu sms/mms (dalej: usługa Newsletter) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest BrandLine Group sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552768, NIP: 7822579840, REGON: 361233546, pod adresem ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (dalej: BrandLine).
 3. Do prawidłowego skorzystania z usługi Newsletter w formie e-mail niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), urządzenia umożliwiającego odbieranie poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci Internet, a do skorzystania z usługi Newsletter poprzez SMS niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia telekomunikacyjnego wykorzystywanego do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS.

PRZEDMIOT USŁUGI

 1. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez BrandLine informacji o charakterze promocyjno-marketingowym w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. BrandLine zastrzega sobie możliwość wysyłania informacji za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do odbioru połączeń głosowych, SMS/MMS w sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania usługi Newslettera także tym kanałem komunikacji (poprzez wpisanie swojego numeru telefonu w odpowiednim miejscu przy zapisie na Newsletter).
 3. BrandLine w celu jak najlepszego dostosowania treści usługi Newsletter do preferencji każdego ze swoich Użytkowników korzysta z systemu marketing automation. System profiluje i automatyzuje analizę ruchu Użytkowników w serwisie, dostarczanie treści marketingowych, personalizację przedstawianych ofert czy obsługę e-mail marketingu.

WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
  1. podaniu imienia oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i numeru telefonu (opcjonalnie) w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2. zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu,
  3. przesłaniu formularza poprzez wybranie opcji Zapisz się
 2. Wysłanie formularza powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej, oraz numeru telefonu Użytkownika do listy SMS-owej (jeżeli Użytkownik udostępnił numer telefonu). Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newsletterów, numer telefonu będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi wiadomości SMS zawierających w szczególności informacje o bieżących akcjach promocyjnych (Newsletter SMS).
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, o którym mowa w pkt. 1 powyżej Klient otrzyma na podany przez siebie przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem, którego aktywacja jest niezbędna do rozpoczęcia świadczenia przez BrandLine usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie hoplano.com w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”, a następnie aktywuje link otrzymany w odpowiedzi na złożony formularz rejestracji. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do BrandLine oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 6. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 7. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

CZAS TRWANIA USŁUGI

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, przy czym Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Każdy wysyłany Newsletter zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter oraz link pozwalający na wypisanie się z niej.
 3. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 4. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. BrandLine jako Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnego wskazania adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu w formularzu rejestracyjnym tj. na podstawie świadomej zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 5. Dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
 6. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie uprawnionym podmiotom, współpracującym z administratorem i wspomagającym go w realizacji usługi Newsletter.
 8. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.
 9. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji naszych Użytkowników.
 10. Informacje uzyskane w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowania naszych działań marketingowych do potrzeb i preferencji Użytkowników.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest w serwisie hoplano.com.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy xxxx, pocztą bezpośrednio na adres BrandLine.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. BrandLine rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. BrandLine zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez BrandLine, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom usługi Newsletter.
 2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem hoplano.com w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: